Regulamin

 • 1 [Postanowienia ogólne]
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze. zm.) ustala się niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem), który określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem usługi dostarczania informacji (zwanej dalej Newsletterem lub Usługą) jest Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 39, 61-733 Poznań, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000958252, NIP: 6972386102, REGON: 521406285.
 3. Korzystanie z Newslettera jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 • 2 [Przedmiot i zasady świadczenia usługi]
 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie zamówionych
 2. Usługi świadczone w ramach Newslettera są bezpłatne.
 3. Przedmiotem usługi Newsletter są w szczególności informacje o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut, nowych artykułach na blogu, promocjach i akcjach marketingowych, wysyłane do Użytkowników przez Administratora lub podmiot przez niego upoważniony średnio nie częściej niż raz w tygodniu.
 4. Zamówienie usługi Newslettera następuje po zapisaniu się na subskrypcję w szczególności poprzez stronę internetową Administratora ies.edu.pl
 5. Usługa może być również zamówiona poprzez wyrażenie zgody przez Użytkownika na subskrypcję Newslettera w odpowiedzi na otrzymaną od Administratora informację mailową.
 6. Zamówienie Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych informacji handlowych Administratora oraz innych podmiotów branżowych.
 7. Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail. Administrator jest wyłącznym dysponentem adresu e-mail, nie udostępni go osobom trzecim oraz wykorzystuje go jedynie w celu świadczenia Usługi.
 8. Korzystanie z Newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej, oraz w przypadku zamówienia Newslettera w sposób określony w ust. 5 podaniem przez Użytkownika poprawnego adresu e-mail.
 • 3 [Obowiązywanie umowy]
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wyrażenia zgody na subskrypcję usługi Newsletter dokonanej przez Użytkownika.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 3. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 4. Administrator rozwiązuje umowę w przedmiocie świadczenia usługi Newsletter poprzez skasowanie adresu e-mail Użytkownika z bazy Newsletter.
 5. Użytkownik rozwiązuje umowę w przedmiocie świadczenia usługi Newsletter poprzez wysłanie wiadomość e-mail z rezygnacją na adres zamieszczony w stopce Newslettera. Zgłoszenie rezygnacji należy wysłać z tego samego adresu e-mail, którego rozwiązanie umowy ma dotyczyć. Po rozwiązaniu umowy Administrator niezwłocznie kasuje adres e-mail Użytkownika z bazy Newsletter. Nie powoduje to jednak usunięcia adresu e-mail z innych baz prowadzonych przez Administratora zgodnie z prawem, w szczególności za zgodą Użytkownika lub w celu realizacji innych usług.
 6. O usunięciu adresu e-mail z bazy Newsletter do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca wykonanie usunięcia.

 • 4 [Zastrzeżenia prawne]
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od Administratora niezależnych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu usługi Newsletter oraz strony rejestracyjnej w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

 • 5 [Postępowanie reklamacyjne]
 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących świadczonej usługi, Użytkownik może złożyć reklamację.
 2. Użytkownik składa reklamację pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@ies.edu.pl
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 • 6 [Postanowienia końcowe]
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Newslettera i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 3. Zmiany w Regulaminie doręczane będą Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej ies.edu.pl.
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).