Warning: Undefined variable $background_text_font_size in /home/klient.dhosting.pl/scieki/ies.edu.pl/public_html/wp-content/plugins/divi-pixel/includes/modules/DualHeading/DualHeading.php on line 1360

Polityka Prywatności

 1. Definicje
  • Administrator – podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO;
  • Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności określająca zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora;
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Serwis – serwis internetowy ies.edu.pl;
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu, a także każda inna osoba, której dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności;
  • Właściciel – Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej; ul. Nowowiejskiego 39, 61-733 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000958252, NIP: 6972386102, REGON: 521406285.

 1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych – informacje ogólne
  • Właściciel ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników, jako Administrator.
  • Administrator zbieranie lub wykorzystywanie danych Użytkowników do minimum w celu poprawnego wyświetlania oraz korzystania z usług elektronicznych udostępnianych w ramach Serwisu.
  • Dane osobowe uzyskujemy wówczas, gdy zostaną nam one dobrowolnie przekazane przez Użytkowników, np. przesłane na skrzynki kontaktowe, lub podczas rejestracji na potrzeby korzystania z wybranych usług. W niektórych przypadkach dane osobowe mogły zostać przekazane Administratorowi przez Użytkowników wcześniej (np. w przypadku byłych pracowników). Jeżeli postanowią Państwo dokonać rejestracji i/lub podać dane osobowe na naszych stronach internetowych, w tym w Serwisie lub mailowo, będziemy mogli kontaktować się z Użytkownikami, wykorzystując tym samym podane przez Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Dane osobowe nie będą wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że uzyskamy od Państwa zgodę, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa. Przykładowo, jeśli wysłali nam Państwo e-mail z prośbą o informacje dotyczące Serwisu lub działalności Właściciela, wówczas wykorzystamy Państwa adres e-mail oraz inne przesłane dane, aby spełnić Państwa prośbę. Jeśli przesyłają Państwo dane w związku z zamówieniem usługi, wykorzystamy je w celu realizacji zamówionej usługi.
  • Administrator gromadzi tylko te dane osobowe, które są jemu konieczne do realizacji usługi lub aktywności, na które Użytkownicy wyrazili zgodę (np. działania marketingowe), a także te, które są konieczne wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  • Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje opcjonalne, Użytkownicy są o tym powiadamiani przed zebraniem takich informacji.

 1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych – szczegółowe informacje
  • Inspektor ochrony danych
   • Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych. Jeżeli obowiązek taki powstanie w przyszłości – niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.
  • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
   • W przypadku tych Państwa, którzy dokonali zamówienia usługi od Administratora, Państwa dane wykorzystywane będą przez Administratora w celu podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z prawidłową realizacją usługi, rozliczenia usługi oraz obsługi reklamacji. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nim (w celu archiwizacji na potrzeby podatkowe, dochodzenia roszczeń itp.);
    • podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku: jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
    • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, nie podanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi i jej realizacja może zostać wstrzymana do czasu podania wszystkich danych;
   • W przypadku tych Państwa, którzy korzystają z usług elektronicznych, Państwa dane wykorzystywane będą przez Administratora w celu podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zapewniających prawidłowe wykonanie tych usług. Właściciel może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. w celu dochodzenia roszczeń);
    • podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku: jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
    • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, nie podanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi wykonanie zamówienia i jego realizacji może zostać wstrzymana do czasu podania wszystkich danych;
   • W przypadku tych Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie przez Administratora zamówionych informacji, w tym informacji handlowych (newsletter, oferty, informacje o promocjach) za pośrednictwem udostępnionych danych osobowych – Państwa dane wykorzystywane będą wyłącznie przez Administratora w celu podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dostarczeniem Państwa stosownej informacji;
    • podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku: wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    • podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
   • Okres przechowywania danych osobowych
    • W przypadku tych Państwa, którzy dokonali nabycia usługi, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili do zakończenia realizacji usługi i przedawnienia roszczeń, a także do upływu okresów archiwizacyjnych wynikających ze szczególnych przepisów (np. przepisy podatkowe);
    • W przypadku tych Państwa, którzy korzystają z usług elektronicznych, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili do zakończenia realizacji usługi i przedawnienia roszczeń;
    • W przypadku tych Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych informacji, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili wycofania zgody lub zakończenia działalności przez Właściciela.
   • Odbiorcy danych
    • Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, operatorom płatności, doręczycielom, firmom transportowym itp.. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Administrator dopuszcza przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej – w zależności od położenia serwerów dostawców rozwiązań IT.
   • Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
    • Właściciel realizuje obowiązek informacyjny wobec Użytkowników.
    • Realizując obowiązek informacyjny Właściciel podaje, iż przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
     • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
     • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
     • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
     • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
     • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
     • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
     • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,
    • Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Właścicielem za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie ies.edu.pl lub mailowo pod adresem: biuro@ies.edu.pl
    • Prawo wycofania zgody
     • W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody – macie Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Właściciela, nasz adres mailowy biuro@ies.edu.pl, a także poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie ies.edu.pl
    • Prawo wniesienia skargi do organu
     • Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
    • Serwis nie zbiera w sposób celowy szczególnych danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych. o których mowa w art. 10 RODO. Apelujemy do Użytkowników, aby kierowali się rozwagą, przekazując za pośrednictwem Serwisu lub w inny sposób dane, o których mowa powyżej i w żadnym razie nie przekazywali nam tychże informacji, chyba że wyrażą odrębną zgodę na wykorzystywanie takich danych przez Administratora w celu prowadzenia legalnej działalności oraz na powierzenie przetwarzania i przechowywanie takich danych w bazach danych Administratora. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego, czy przekazywanie powyższych danych jest lub może być wymagane w konkretnym przypadku, prosimy o kontakt z nami nasz adres mailowy biuro@ies.edu.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie ies.edu.pl
    • Automatyczne gromadzenie danych osobowych
     • W niektórych przypadkach Serwis i dostawcy usług wykorzystują pliki cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt Użytkowników na stronach internetowych, w tym w Serwisie lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność Serwisu oraz określić efektywność naszych działań marketingowych.
    • Adresy IP
     • Adres IP to numer przypisywany urządzeniu Użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym urządzeniem i serwerem. Adresy IP Użytkowników odwiedzających Serwis mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania Serwisu.
    • Pliki Cookie
     • Pliki cookie są umieszczane przez nasz serwis internetowy w komputerze Użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie, co pozwala naszej witrynie internetowej zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów.
     • Na niektórych naszych stronach internetowych wyświetla się baner z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w komputerze Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyraża na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem komputera Użytkownika lub podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach marketingowych. Drugi rodzaj plików cookie, znany także jako sesyjne pliki cookie, może być wymagany do obsługi wybranej usługi elektronicznej. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez Użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze. Wybór Użytkownika zostanie zachowany w pliku cookie na okres 90 dni. Jeśli Użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej.
     • Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na urządzeniu plików cookie, Użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, niektóre elementy Serwisu i  usługi elektroniczne mogą nie działać prawidłowo.
     • Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. allaboutcookies.org.
    • Serwis może korzystać z widgetów i wtyczek społecznościowych należących do stron trzecich, aby umożliwić Użytkownikom udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na stronach Serwisu. Wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.
    • Serwis co do zasady nie jest przeznaczony dla dzieci (osób fizycznych poniżej 18 roku życia).

 1. Ochrona, Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • Administrator realizuje obowiązki zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO oraz obowiązujących przepisach prawa krajowego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych oraz musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”). W tym w szczególności:
   • uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Admnistrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO;
   • poddaje wdrożone środki przeglądom i miarę potrzeby uaktualnieniom;
   • wdraża odpowiednią politykę ochrony danych;
   • wyznacza Inspektora Ochrony Danych, o ile powstanie taki wymóg zgodnie z art. 37 RODO.
  • Dane osobowe muszą być:
   • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
   • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
   • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
   • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
   • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
   • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 1. Bezpieczeństwo i integralność danych
  • Za zbieranie danych osobowych Użytkowników odpowiedzialny jest Administrator, który zbiera dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, a także może w tym celu korzystać z innych środków komunikacji, w tym środków komunikacji elektronicznej.
  • Właściciel stosuje odpowiednią politykę i procedury w swoich systemach informatycznych oraz siedzibie w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych Użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad naszej polityki w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji zgłoszenia Użytkownika lub do momentu, gdy Użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych także poza systemami informatycznymi oraz siedzibą, w tym w formie papierowej, o ile jest to usprawiedliwione celami przetwarzania określonymi w punkcie 3 Polityki Prywatności. W takim wypadku Administrator wdraża stosowne zabezpieczenia stosując odpowiednio postanowienia ustępu poprzedzającego.
  • W razie jakichkolwiek naruszeń ochrony danych osobowych Administrator podejmie wymagane prawem czynności zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych oraz z art. 33 i 34 RODO.

 1. Ewentualności
  • Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej Serwisu podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże Serwis może wymagać przesłania określonych danych, jeśli Użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje, skorzystać z usług elektronicznych lub zamówić usługę. Użytkownik może zostać także zapytany przez Serwis, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany Użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący od Właściciela określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie. W przypadku rezygnacji z subskrypcji, Właściciel stara się niezwłocznie usunąć informacje na temat Użytkownika, jednakże może okazać się, że w celu spełnienia życzenia Użytkownika konieczne będzie podanie przez niego dodatkowych danych.
  • Jak już wspomniano wcześniej, Użytkownicy mają możliwość skonfigurowania swych przeglądarek internetowych w taki sposób, by odrzucały wszystkie pliki cookie lub powiadamiały o ich instalacji. Należy jednak pamiętać, że po odrzuceniu plików cookie, niektóre elementy Serwisu i usługi elektroniczne mogą nie działać prawidłowo.

 1. Odsyłacze do innych stron
  • Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie Serwisu odsyłacze mogą przekierowywać Użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku serwisów zewnętrznych może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy Użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

 1. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności
  • Administrator zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, Administrator określi datę zmiany Polityki Prywatności.

Warning: Undefined variable $background_text_font_size in /home/klient.dhosting.pl/scieki/ies.edu.pl/public_html/wp-content/plugins/divi-pixel/includes/modules/DualHeading/DualHeading.php on line 1360